ملک

بیلیکدوزو 170 متر 3 خوایه
120 متر 3 خوابه اتاکوی
55 متر یک خوابه بی اغلو
100 متر دو خوابه در ببک
الاتصال المباشر